Star verhuizingen
      Tel:  070-7431221 | E-mail: info@starverhuizingen.nl 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. klant: de opdrachtgever, en/of degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst*;
b. verhuizer: de opdrachtnemer, die beroepsmatig verhuizingen verzorgt;
c. verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de verhuizer zich tegenover de klant verbindt
verhuisgoederen te vervoeren binnen een gebouw en/of over de weg;
d. verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of
inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt met uitzondering van die zaken die
volgens verkeersopvattingen niet tot de gebruikelijke inhoud van die ruimte behoren;
e. inboedel: al de verhuisgoederen in een woonruimte, die onder de verhuisovereenkomst vallen;
f. bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of zonder winstoogmerk.
* Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als degene wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt de verhuizer met de opdrachtgever afzonderlijke afspraken omtrent de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten. Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is de eigenaar van de verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten.

Artikel 2 – WERKINGSSFEER
Deze algemene voorwaarden voor verhuizingen zijn van toepassing op verhuizingen binnen een gebouw, op verhuizingen
waarbij sprake is van vervoer uitsluitend over de weg en op verhuizingen waarbij sprake is van een combinatie daarvan en
voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben. Partijen kunnen overeenkomen deze voorwaarden te laten gelden voor andere verhuizingen.

Artikel 3 – VOORAF VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR PARTIJEN
1. De verhuizer dient de verhuisafstand, het volume en – indien nodig – het gewicht van de verhuisgoederen te schatten.
2. De verhuizer stelt zich op de hoogte van de aard van de verhuizing (soort woning, woonhoogte, aanwezigheid lift, aan- en
afvoerwegen en dergelijke).
3. De verhuizer wijst de klant erop dat:
a. de klant de verhuizer kan verzoeken om voor rekening van de klant een afzonderlijke verzekering af te sluiten die de risico’s
dekt waarvoor de verhuizer niet aansprakelijk is;
b. partijen kunnen overeenkomen, dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van de verhuizer uit deze overeenkomst tegen
vergoeding verhoogd zal worden tot een nader aan te geven bedrag per inboedel;
c. de klant, schriftelijk en tegen een vergoeding, het bedrag van een bijzonder belang bij de aflevering voor het geval van verlies of
beschadiging van het verhuisgoed en voor overschrijding van een overeengekomen termijn van aanvang of einde van de
verhuizing kan vaststellen.
4. De verhuizer stelt de klant ervan op de hoogte dat de klant kennis moet geven van:
a. alle voorwerpen, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de verhuisgoederen of de
bedrijfsuitrusting oplevert;
b. alle voorwerpen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale voor de aanvang van het vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
c. alle voorwerpen van bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en of buitenlandse instanties, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van edelmetaal, edelstenen, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen, vuurwapens, enz.;
d. andere zaken die voor de verhuizer van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing, tenzij de klant mag aannemen
dat de verhuizer deze gegevens kent
5. De verhuizer is vanaf de 2de verdieping volgens de arbo wet een verhuislift verplicht.

Artikel 4 – GEVAARLIJKE VOORWERPEN OF PRODUCTEN
1. Als de klant aan de verhuizer gevaarlijke voorwerpen of producten ter hand stelt, moet de klant de verhuizer inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en de verhuizer de te nemen voorzorgsmaatregelen aangeven.
2. De verhuizer heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen.
3. De verhuizer heeft het recht om gevaarlijke voorwerpen of producten, waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is
geïnformeerd, op iedere tijd en plaats uit te laden en om deze ongevaarlijk te (laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het vervoer ervan voortkomen.

Artikel 5 – DOUANEFORMALITEITEN
Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen:
a. de verhuizer dient de klant naar vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten;
b. de klant dient aan de verhuizer de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de
formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

Artikel 6 – VERHUISPRIJS
1. Als basis voor de verhuisprijs kan worden overeengekomen:
a. een vaste prijs berekend op basis van vastgesteld volume en afstand, of
b. een maximumprijs, indien onzekere factoren de bepaling van een vaste prijs niet mogelijk maken, of
c. een prestatieprijs, berekend op basis van tijdsduur en afstand, als opname van het volume vooraf niet mogelijk is, of
d. een na de uitvoering van de opdracht te berekenen prijs op basis van een overeengekomen tarief per kilometer en volume of per uur.
2. De verhuisprijs wordt verder bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van de verhuizer, voor zover zij in de
verhuisovereenkomst zijn overeengekomen:
a. Het vervoer inclusief het laden en lossen van de verhuisdozen;
b. het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit elkaar nemen en weer in elkaar zetten van
meubelstukken;
c. het afnemen, opnemen, loskoppelen), plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden, sanitair enz. en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd. De verhuizer mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er geen specifieke vakkennis voor is vereist;
d. de premies voor de afzonderlijke verzekeringen zoals bedoeld in artikel 3 lid 3.
3. In de verhuisprijs zijn niet begrepen: het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de verhuisgoederen.
4. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan de verhuizer andere kosten is verschuldigd in verband met meerwerk. Onder
meerwerk wordt verstaan de op later verzoek van de klant door de verhuizer te verrichten werkzaamheden, die niet bij het sluiten van de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen.

Artikel 7 – SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST
1. De offerte wordt zomogelijk schriftelijk uitgebracht.
2. In de, gedateerde, offerte worden in ieder geval vermeld:
a. de door de verhuizer te verrichten werkzaamheden,
b. de prijs van die werkzaamheden (exclusief BTW),
c. de wijze van betaling
d. en voor zover bekend de datum en het aanvangstijdstip van de verhuizing.
n de offerte wordt melding gemaakt van de informatieverplichting die de partijen hebben volgens de algemene voorwaarden. Een exemplaar van de algemene voorwaarden wordt bij de offerte gevoegd.
3. De offerte blijft onherroepelijk tot dertig dagen na ontvangst.
4. De verhuisovereenkomst is tot stand gekomen zodra de klant zo mogelijk schriftelijk heeft laten weten de offerte van de verhuizer te accepteren of anderszins de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 8 – BETALING
1. De klant moet de verhuisprijs, in overleg met de verhuizer, a contant betalen bij de aanbieding van de kwitantie direct na de
verhuizing. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan de verhuizer andere kosten is verschuldigd volgens deze voorwaarden of doordat sprake is van meerwerk.
2. Wanneer bij het sluiten van de verhuisovereenkomst uitdrukkelijk overeengekomen is dat de betaling a contant zal worden voldaan
3. Indien de klant aan het in lid 1 en lid 2 van dit artikel gestelde niet voldoet, is hij verplicht het verschuldigde bedrag na sommatie binnen een redelijke termijn te betalen. Het oorspronkelijk verschuldigde bedrag wordt verhoogd met de wettelijke rente, gerekend vanaf de in de sommatie genoemde uiterste betalingsdatum tot de dag van de ontvangst van het verschuldigde, en met alle door de verhuizer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 – WIJZIGEN, ANNULEREN, OPZEGGEN VAN DE OVEREENKOMST
1. De klant mag de uitvoering van de verhuisovereenkomst wijzigen. De gewenste wijziging moet voor de verhuizer uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij de verhuizer niet verstoren. De klant moet de verhuizer bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging de verhuizer voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening.
2. Als de verhuizer door bepaalde omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij:
a. nieuwe instructies vragen aan de klant, of
b. als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel mogelijk in het belang van de klant zijn.
3. De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is de verhuizer daarvoor een schadevergoeding verschuldigd.
a. Bij opdrachten tot € 500 kan de klant tot 2 weken voor de verhuisdatum schadevrij annuleren. Bij annulering binnen 14 dagen bedraagt de schadevergoeding 15% van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering binnen 7 dagen voor de verhuisdatum is 50% van de volledige verhuisprijs verschuldigd. Bij annuleren binnen 24 uur is er 100% van de volledige verhuisprijs verschuldigd.
b. Bij opdrachten boven de € 500 bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs bij
annulering tot 30 dagen voor de overeengekomen verhuisdatum Bij annulering tot 14 respectievelijk 7 dagen voor de verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding ten hoogste 50% respectievelijk 75% van de verhuisprijs verschuldigd. Bij annuleren binnen 24 uur is er 100% van de volledige verhuisprijs verschuldigd. De annulering geschiedt door mondelinge of schriftelijke kennisgeving en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. De klant mag de verhuisovereenkomst opzeggen als hem bekend wordt dat de verhuizer de verhuizing niet op de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de opzegging aan de verhuizer worden meegedeeld.

Artikel 10 – VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUIZER
1. De verhuizer is verplicht:
a. de verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan wel in de staat waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;
2. De verplichtingen van de verhuizer die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de verhuisgoederen op de definitieve of tijdelijke bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUIZER
1. Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is de verhuizer aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig verhuizer niet heeft kunnen vermijden en voorzover zulk een verhuizer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.
2. De verhuizer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op:
a. de gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt;
b. de gebrekkigheid van het materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant te zijner beschikking is gesteld; onder
materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig, dat voor de verhuizing wordt
gebezigd, zich bevindt;
c. de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de bevestiging van hijswerktuigen;
d. enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor rekening van de klant komen, aan de verhuisgoederen overkomen
ongeval.
BIJZONDERE RICICO’S
3. De verhuizer die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk tenzij dit nietnakomen
het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden:
a. het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met
behulp van enige persoon of enig middel door de klant daartoe eigener beweging ter beschikking gesteld;
b.het meehelpen bij de verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die
door hem gevraagd zijn mee te helpen bij de verhuizing.
c. de keuze door de klant – hoewel de verhuizer hem een andere mogelijkheid aan de hand deed – van een wijze van
verpakking of uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing
gebruikelijk is;
d. de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de verhuizer, indien hij conform artikel 3.4 door de
klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen,
e. de aard of de staat van de verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende
oorzaken zijn blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals:
– lekkage, leeglopen of smelten van andere van de inboedel deel uitmakende goederen
– het afsterven van planten
– het verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen, edelgesteente,
parels, documenten en postzegelverzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van de verhuizing,
afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan de verhuizer heeft overhandigd
– het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische of mechanische apparatuur.
4. De verhuizer is bovendien aansprakelijk voor het achterblijven van voorwerpen in of het ten onrechte meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat bekend was of had behoren te zijn.
5. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, of voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is de verhuizer gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen onder bijvoeging van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Artikel 12 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT
1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en schade die de verhuizer lijdt tengevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikel 3 en 4 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen.
2. De klant is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan de verhuizer indien door toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij annulering is artikel 9.3 van kracht.

Artikel 13 – SCHADEMELDING
1a. Direct waarneembare schade dient tijdens of binnen 48 uur na de verhuizing aan de verhuizer te worden gemeld;
1b. Niet-direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk en binnen 5 dagen na de verhuizing aan de verhuizer te worden
gemeld.
2. Hebben wij niets vernomen binnen 5 dagen gaan wij er van uit dat alles goed is gegaan
3. De schadeaangifte dient schriftelijk te gebeuren.

Artikel 14 – SCHADEVERGOEDING
1. De schadevergoeding die de verhuizer op grond van een door hem aangegane verhuisovereenkomst is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoefde van die verhuisovereenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot een bedrag van 50000 EURO tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.
2. Indien de verhuizer in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, is zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van 50000 EURO per inboedel of tot de bedragen bedoeld in artikel 3 lid 3 sub b en c.
3. De klant heeft een eigen risico van €1500.
4. Voor zover de verhuizer aansprakelijk is wegens niet nakomen van zijn verplichtingen zoals genoemd in artikel 10 lid 1, heeft deklant recht op een vergoeding welke als volgt is vastgesteld:
a. bij totaal verlies of vermissing een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrok ken verhuisgoed zou hebben gehad op het
tijdstip waarop en op de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband
houden met de schade.
b. bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat uit:
1. een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed;
2. een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het goed
had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van het verhuisgoed bij de aflevering, alsmede met
eventuele besparingen aan de zijde van de klant.
5. Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegaan dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en de verhuizer overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.
6. De verhuizer kan zich niet beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen
handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de wetenschap dat die schade er
waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
7.  Wanneer spullen niet of nauwelijks nauwelijks naar boven kunnen, en dit veroorzaakt schade, dan is de verhuizer hiervoor niet aansprakelijk.